Now showing items 1-1 of 1

    • Ultrafast probes of electron–hole transitions between two atomic layers 

      Wen, Xiewen; Chen, Hailong; Wu, Tianmin; Yu, Zhihao; Yang, Qirong; Deng, Jingwen; Liu, Zhengtang; Guo, Xin; Guan, Jianxin; Zhang, Xiang; Gong, Yongji; Yuan, Jiangtan; Zhang, Zhuhua; Yi, Chongyue; Guo, Xuefeng; Ajayan, Pulickel M.; Zhuang, Wei; Liu, Zhirong; Lou, Jun; Zheng, Junrong (2018)
      Phase transitions of electron-hole pairs on semiconductor/conductor interfaces determine fundamental properties of optoelectronics. To investigate interfacial dynamical transitions of charged quasiparticles, however, remains ...