Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamic Spin-Lattice Coupling and Nematic Fluctuations in NaFeAs 

   Li, Yu; Yamani, Zahra; Song, Yu; Wang, Weiyi; Zhang, Chenglin; Tam, David W.; Chen, Tong; Hu, Ding; Xu, Zhuang; Chi, Songxue; Xia, Ke; Zhang, Li; Cui, Shifeng; Guo, Wenan; Fang, Ziming; Liu, Yi; Dai, Pengcheng (2018)
  • A Mott insulator continuously connected to iron pnictide superconductors 

   Song, Yu; Yamani, Zahra; Cao, Chongde; Li, Yu; Zhang, Chenglin; Chen, Justin S.; Huang, Qingzhen; Wu, Hui; Tao, Jing; Zhu, Yimei; Tian, Wei; Chi, Songxue; Cao, Huibo; Huang, Yao-Bo; Dantz, Marcus; Schmitt, Thorsten; Yu, Rong; Nevidomskyy, Andriy H.; Morosan, Emilia; Si, Qimiao; Dai, Pengcheng (2016)
   Iron-based superconductivity develops near an antiferromagnetic order and out of a bad-metal normal state, which has been interpreted as originating from a proximate Mott transition. Whether an actual Mott insulator can ...