Now showing items 1-1 of 1

    • Role of the 245 phase in alkaline iron selenide superconductors revealed by high-pressure studies 

      Gao, Peiwen; Yu, Rong; Sun, Liling; Wang, Hangdong; Wang, Zhen; Wu, Qi; Fang, Minghu; Chen, Genfu; Guo, Jing; Zhang, Chao; Gu, Dachun; Tian, Huanfang; Li, Jianqi; Liu, Jing; Li, Yanchun; Li, Xiaodong; Jiang, Sheng; Yang, Ke; Li, Aiguo; Si, Qimiao; Zhao, Zhongxian (2014)
      There is considerable interest in uncovering the physics of iron-based superconductivity from the alkaline iron selenides, a materials class containing an insulating phase (245 phase) and a superconducting (SC) phase. Due ...