Now showing items 1-1 of 1

    • Single molecule sequencing of the M13 virus genome without amplification 

      Zhao, Luyang; Deng, Liwei; Li, Gailing; Jin, Huan; Cai, Jinsen; Shang, Huan; Li, Yan; Wu, Haomin; Xu, Weibin; Zeng, Lidong; Zhang, Renli; Zhao, Huan; Wu, Ping; Zhou, Zhiliang; Zheng, Jiao; Ezanno, Pierre; Yang, Andrew X.; Yan, Qin; Deem, Michael W.; He, Jiankui (2017)
      Next generation sequencing (NGS) has revolutionized life sciences research. However, GC bias and costly, time-intensive library preparation make NGS an ill fit for increasing sequencing demands in the clinic. A new class ...