Now showing items 1-1 of 1

    • Chiral plasmonics of self-assembled nanorod dimers 

      Ma, Wei; Kuang, Hua; Wang, Libing; Xu, Liguang; Chang, Wei-Shun; Zhang, Huanan; Sun, Maozhong; Zhu, Yinyue; Zhao, Yuan; Liu, Liqiang; Xu, Chuanlai; Link, Stephan; Kotov, Nicholas A. (2013)
      Chiral nanoscale photonic systems typically follow either tetrahedral or helical geometries that require four or more different constituent nanoparticles. Smaller number of particles and different chiral geometries taking ...