Now showing items 1-1 of 1

    • Nematic magnetoelastic effect contrasted between Ba(Fe1−xCox)2As2 and FeSe 

      Hu, Yuwen; Ren, Xiao; Zhang, Rui; Luo, Huiqian; Kasahara, Shigeru; Watashige, Tatsuya; Shibauchi, Takasada; Dai, Pengcheng; Zhang, Yan; Matsuda, Yuji; Li, Yuan (2016)
      To elucidate the origin of nematic order in Fe-based superconductors, we report a Raman scattering study of lattice dynamics, which quantify the extent of C4-symmetry breaking, in BaFe2As2 and FeSe. FeSe possesses a nematic ...