Now showing items 1-1 of 1

    • Nematic Quantum Critical Fluctuations in BaFe2−xNixAs2 

      Liu, Zhaoyu; Gu, Yanhong; Zhang, Wei; Gong, Dongliang; Zhang, Wenliang; Xie, Tao; Lu, Xingye; Ma, Xiaoyan; Zhang, Xiaotian; Zhang, Rui; Zhu, Jun; Ren, Cong; Shan, Lei; Qiu, Xianggang; Dai, Pengcheng; Yang, Yi-feng; Luo, Huiqian; Li, Shiliang (2016)
      We have systematically studied the nematic fluctuations in the electron-doped iron-based superconductor BaFe2−xNixAs2 by measuring the in-plane resistance change under uniaxial pressure. While the nematic quantum critical ...