Now showing items 1-1 of 1

    • Targeting CPT1A-mediated fatty acid oxidation sensitizes nasopharyngeal carcinoma to radiation therapy 

      Tan, Zheqiong; Xiao, Lanbo; Tang, Min; Bai, Fang; Li, Jiangjiang; Li, Liling; Shi, Feng; Li, Namei; Li, Yueshuo; Du, Qianqian; Lu, Jingchen; Weng, Xinxian; Yi, Wei; Zhang, Hanwen; Fan, Jia; Zhou, Jian; Gao, Qiang; Onuchic, José N.; Bode, Ann M.; Luo, Xiangjian; Cao, Ya (2018)
      Nasopharyngeal carcinoma (NPC) has a particularly high prevalence in southern China, southeastern Asia and northern Africa. Radiation resistance remains a serious obstacle to successful treatment in NPC. This study aimed ...